Regulamin Konkursu ”Od złości do miłości”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Arteris Justyna Rokicka z siedzibą ul. Jana
  Kochanowskiego 8b m 59 identyfikującą się numerem NIP 5252220413, dalej zwany
  „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z
  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 07.08.2021r. godz.19:00, a kończy się dnia 09.08.2021r. o
  godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22
  Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez
  zgłoszenie udziału w Konkursie;
  b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  e) wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2.
  ust. 2 Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i
  pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu
  Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny
  (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie
  konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram na swoim publicznym
  koncie:
  Udostępnienie postu konkursowego w relacji instastories oraz odpowiedź na pytanie
  pod postem konkursowym: Jak radzisz sobie z wybuchami złości u Twojego dziecka?
  (dalej: Zadanie Konkursowe).
 6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez
  Uczestnika Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na
  profilu @Godzinadlasiebie
 7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe
  w czasie trwania Konkursu.
 8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie
  wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści
pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i
religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub
podmiotów trzecich bądź Organizatora.


§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać
  jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności
  ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego
  wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie
  jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą
  wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania
  Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik
  Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego
  Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
  egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
  magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b –
  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
  reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
  mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
  wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i
  informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwu
  osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć
  będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we
  wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień
  niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną
  Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika
  prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez
  Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech)
  Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe
  najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną 3 jednakowe zestawy, składające się z:
  a) Nagroda I – książka w liczbie 1 „Od Złości Do Miłości – Poradnik I Ćwiczenia”
  autorstwa Justyny Rokickiej wartość 49,90 zł (słownie : czterdzieści dziewięć złotych i
  dziewięćdziesiąt groszy)
  b) Zestaw magnesów o wartości 49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych),
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21
  ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 12.08.2021r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie
  listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie
  Instagram’godzina dla siebie’ najpóźniej dnia 13.08.2021r.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości
  prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w
  ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości w serwisie Instagram
  informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska,
  adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w
  ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa
  wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli
  brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika
  danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub
  niezgodnych z Regulaminem.
 11. Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez
  Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania
  przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie
  wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając
  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz
 16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

1) Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie adresem email justyna.rokicka@godzinadlasiebie.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda
  Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes
  administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do
  przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych
  reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody,
  wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród
  Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego
  zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
  przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od
  końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich
  danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo
  cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie
  z g o d y w y m a g a z g ł o s z e n i a e l e k t r o n i c z n e g o n a a d r e s e – m a i l
  justyna.rokicka@godzinadlasiebie.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty
  z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy
  publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem
  „Reklamacja: Konkurs ‚Godzina dla siebie’ na adres e-mail
  justyna.rokicka@godzinadlasiebie.pl Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w
  trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres
  do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem
  poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa
  Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.08.2021 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
  zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i
  nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej
  ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez
  potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących
  wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem
  publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://
  godzinadlasiebie.pl/
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego
  załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem
  Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo
  zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany
  ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a
  Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej
  powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o
  dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z
  przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.