Regulamin

Kim jesteśmy

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu www.godzinadlasiebie.pl oraz platformy szkoleniowej kursy.godzinadlasiebie.pl. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu i Platformy, zwanych dalej Użytkownikami. 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1) Administrator/ Sprzedawca/Organizator –  Centrum Anteris z siedzibą w Warszawie(01-864)  przy ul. Jana Kochanowskiego 8b lok. 59
2) Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu www.godzinadlasiebie.pl
3) Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatorów
4) Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym  podawanym podczas rejestracji użytkownika.
5) Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna pod adresem kursy.godzinadlasiebie.pl,
6) Umowa sprzedaży – umowa zawarta Centrum Anteris Justyna Rokicka z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie
7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.


Zawarcie umowy sprzedaży

1) Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.godzinadlasiebie.pl
2) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień .
3) W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:
– Imię i nazwisko uczestnika kursu
– Adres
– Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej
Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
4) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk  „Zamawiam i płacę”, wtedy następuje zawarcie umowy sprzedaży.
5) Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.
6) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

7) W naszej ofercie występują tylko nowe produkty


Cennik

1) Regularnie prowadzimy promocje i sprzedaż naszych kursów, a niektóre z nich są dostępne po obniżonych cenach tylko przez określony czas. Obowiązującą ceną kursu będzie cena obowiązująca w momencie zakończenia zakupu kursu (podczas dokonywania opłaty). Cena oferowana za konkretny kurs może być inna po zalogowaniu się na konto, niż cena dostępna dla użytkowników, którzy nie są zarejestrowani lub zalogowani, ponieważ niektóre z naszych promocji są dostępne tylko dla nowych użytkowników.


Formy zapłaty

W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać:
1) jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę (Operator),
2) Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy.
3) Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
4) Sprzedawcy wystawiają faktury VAT. Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę


Realizacja umowy sprzedaży

1) Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.
2) Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.
3) Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień.

4) Czas dostępu do materiałów ograniczony jest do 1 rok po pierwszym logowaniu przez Użytkownika. Po upływie tego okresu, kurs jest niedostępny.

5) Rejestrując Konto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

·         Administratorem Państwa danych jest Centrum Anteris Justyna Rokicka z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kochanowskiego 8b, lok. 59.

·         Podane dane zbierane są w celu utworzenia konta na portalu kursy.godzinadlasiebie.pl.

·         Podane dane służące do logowania: (adres e-mail, hasło) nie będą udostępniane innym podmiotom.

·         Dane w zakresie adresu e-mail będą stanowiły login do platformy szkoleniowej oraz adres pocztowy pozwalający na kontakt w sprawach związanych z realizacji usług. Adres e-mail zostanie wykorzystany także do potwierdzenie autentyczności konta.

·         Pozostałe dane identyfikacyjne osoby (imię, nazwisko, dane adresowe, informacje o płatności) mogą być niezbędne w dalszych krokach w celu realizacji płatności.

·         Podanie innych danych podczas zakupu usługi (imię i nazwisko, numer telefonu) jest dobrowolne i pozwoli nam na łatwiejszy kontakt w związku z obsługą zamówienia i w związku z realizacją wsparcia uczestników podczas szkoleń.

·         Dane osobowe przechowywane będą do momentu rezygnacji z usług lub do momentu ustania roszczeń oraz w związku z wymogami prawa co najmniej przez okres sześciu lat od daty wystawienia faktury lub dokonania płatności.

·         W oparciu o odrębnie wyrażoną zgodę dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji promocyjnych, marketingowych oraz handlowych.  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przesyłania przez nas informacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·         Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności serwisowi IT, dostawcy usług hostingu. W przypadku danych gromadzonych automatycznie przez naszą stronę poprzez mechanizmy analizy ruchu i prowadzenia statystyk Państwa dane mogą być udostępniane naszym usługodawcom (w ramach usług Google Analytics oraz Mixpanel, Hotjar ). Tym samym Państwa dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską w oparciu o mechanizm Tarczy Prywatności UE-USA, który gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

·         Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Państwa żądanie realizacji praw może zostać skierowane do dowolnego ze współadministratorów. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  


Korzystanie z udostępnionych materiałów

1) Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)
Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika
Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
2) Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login  przekazanych przez Administratora/Organizatora.
3) Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
4) Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
5)Użytkownik przystępuje do testów sprawdzających dostępnych na Platformie szkoleniowej (kursy.godzinadlasiebie.pl) we własnym zakresie. Może rozwiązać wszystkie testy sprawdzające po  zapoznaniu się z wszystkimi materiałami, lub rozwiązywać je systematycznie po zapoznaniu się z poszczególnymi modułami kursu.
6) W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratorów/Organizatorów  i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.
7) Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na stronach Serwisu lub Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.


Reklamacje

1) W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić  Organizatora/Administratora drogą mailową na adres kontakt@godzinadlasiebie.pl
2) Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatorów. będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres kontakt@godzinadlasiebie.pl
3) Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.


Warunki korzystania z platformy i sewisu

1) Użytkownik musi przechowywać hasło w bezpiecznym miejscu, ponieważ ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z kontem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto i wszystko, co się na nim dzieje, w tym za wszelkie szkody (wobec Organizatorów lub innych osób) spowodowane przez osobę korzystającą z konta użytkownika bez pozwolenia. Oznacza to, że użytkownik musi chronić swoje hasło.

2) Użytkownik nie może przekazywać swojego konta innej osobie ani korzystać z konta innej osoby bez jej zgody. Aby utworzyć konto na www.godzinadlasiebie.pl i korzystać z Usług, uczestnicy kursu i muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, nie mogą założyć konta, ale mogą poprosić rodzica lub opiekuna, aby otworzyli konto i pomogli zapisać się na kursy, które są dla takich osób odpowiednie.

3) Niniejszy Regulamin określa, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn.zm.).

4)  Usługodawcy oświadczają, że w związku z świadczeniem usług na Portalu, udostępnia Użytkownikowi oraz Profesjonaliście treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Portalu, jego nazwy, domeny internetowej, do licencji na wykorzystanie zamieszczonych materiałów graficznych należą do Centrum Anteris. Usługodawcy nie udzielają Użytkownikowi jakichkolwiek zezwoleń lub licencji do korzystania z opisanych powyżej praw, a korzystanie z Portalu może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

5)  Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za materiały publikowane przez Użytkowników oraz Profesjonalistów, które umieszczają na własne ryzyko i odpowiedzialność


Odstąpienie od umowy

1) Jeśli zakupiony kurs nie odpowiada oczekiwaniom, można w ciągu 30 dni od jego zakupu poprosić Oganizatorów o zwrot środków na konto. Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu kosztów lub środków na konto, według uznania, w zależności od możliwości partnerów przetwarzających płatności. Po upływie 30-dniowego okresu gwarancji nie przysługuje zwrot środków ani kosztów.

2) Aby zwrócić się o zwrot środków/kosztów, należy skontaktować się poprzez adres email kontakt@godzinadlasiebie.pl

3) Jeśli uznamy, że użytkownik nadużywa naszych zasad związanych ze zwrotem środków, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania konta i ograniczenia korzystania z Usług w przyszłości. Jeśli zablokujemy konto lub uniemożliwimy dostęp do kursu z powodu naruszenia tych Warunków, użytkownikowi nie będzie przysługiwał zwrot środków ani kosztów.


Postanowienia końcowe

1) Organizatorzy/ Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
2) Organizatorzy/ Administratorzy zastrzegają sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
3) Organizatorzy/ Administratorzy zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
4) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
5) Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.